--> 'cookieChoices = {};'

30 marts, 2016

Īsi par kompetencēm


Šobrīd moderni runāt par kompetencēs balstītu izglitību, bet informācijas par to skolotājiem nav nemaz tik daudz.

Šajā rakstiņā informācija par kompetencēm no dažādiem avotiem!

VISC, G.Catlaks "Kompetenču pieeja vispārējā izglītībā: mērķi un izaicinājumi"IZM par šo tēmu - skatīt!

LA "Moderni skolosies jau pēc diviem gadiem" - skatīt šeit!

Likumi.lv

1. Nepieciešamās zināšanas, profesionālā pieredze, izpratne kādā noteiktā jomā, jautājumā un prasme zināšanas un pieredzi izmantot konkrētā darbībā. Personas (darbinieka) kompetenci vērtē apkārtējie cilvēki, sadarbības partneri, sabiedrība.
2. Piekritība, tiesīgums (kādā jautājumā), pilnvaru kopums; sfēra, par ko ir uzdota atbildība, ņemot vērā personas izglītību, spējas, zināšanas un pieredzi attiecīgajā jomā".
Raksturojot izglītības procesā iegūstamos studiju rezultātus, angļu valodas frāze "knowledge, skills and competences" latviski atveidojama ar "zināšanas, iemaņas un prasmes".
Skat. - http://likumi.lv/doc.php?id=203798

 Skolotāja profesionālā kompetence 

Skolotāja profesionālā kompetence – pieredzes gūšanas iespējās pamatota spēju un pieredzes individuāla kombinācija” (Maslo I., Tiļļa I., 2005.) kā arī izglītības procesā iegūtā un uz zināšanām, pieredzi, vērtībām un attieksmēm balstītā spēja, kas izpaužas prasmēs un gatavībā pedagoģiskajai darbībai.
Skat. - http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=12113&chapterid=3597

Cilvekresursi.lv
 • Kompetence – personību raksturojošu faktoru kopums, kas nepieciešams labai, sekmīgai darba uzdevumu izpildei.
 • Kompetences – zināšanas, pieredze, prasmes, spējas kādā jomā.Kompetenču modelis – pienākumu vai uzdevumu kopums, kas ir darba procesa sastāvdaļa ar standartiem, kas jāievēro darba procesā.
 • Kompetenču saraksts – prasību saraksts, kas darba procesā jāizpilda.Kompetents – īpašības vārds, kurš apzīmē spēju veikt darbā uzdotos uzdevumus.
Profesionālās kompetences ir sekojošas – profesionālas zināšanas, profesionālas zināšanas atsevišķās jomās, vispusīgas zināšanas par globālām tirgus tendencēm, prasme plānot komandā un patstāvīgi, profesionālās iemaņas darbam komandā un vienatnē u.c.

Sešas kompetenču grupas, kas ļauj prognozēt panākumus ir:
1. Sasniegumu grupa: orientācija uz sasniegumiem, rūpes par kvalitāti un augstu darba organizāciju, iniciatīva;
2. Savstarpējās palīdzības un servisa grupa: savstarpējā sapratne – empātija, orientācija uz klientu un servisu, vēlme un prasme pakalpot;
3. Ietekmes grupa: citu pārliecināšana, organizācijas pārzināšana un savas darbības rezultātu paredzēšana, kontaktu veidošana, laba un reprezentabla iespaida atstāšana;
4. Vadības grupa: organizēšana, koordinēšana, rīkojumu došana, komandas darba koordinēšana un kontrolēšana, citu izaugsmes stimulēšana, spēja plānot notikumu gaitu un paredzēt savas un komandas locekļu rīcības sekas;
5. Problēmu risināšanas grupa: eksperta kvalifikācija attiecīgajā nozarē, informācijas meklēšanas prasme, analītiskā domāšana, konceptuālā domāšana;
6. Personīgās efektivitātes grupa: paškontrole, pašpārliecinātība, lojalitāte, elastība.

Skat. -

  F.Sarcevičs
**

Par argumentāciju kā domāšanas procesa daļu


Pirms vairākām nedēļām bija iespēja piedalīties R.Ozola vadītajos kursos "Argumentācija kā domāšanas procesa daļa". Kopumā, šķiet, kursi bija itin vērtīgi un varu ieteikt citiem apmeklēt R.Ozola nodarbības, jo tās bija interesantas un arī atraktīvas. Tālāk pievienoju dažas manas fiksētās atziņas no kursiem. Gribu piebilst, ka šeit rakstītais ir mana interpretācija par dzirdēto un redzēto, tādēļ lasiet un pētiet, kas no tā ir derīgs konkrētajai vajadzībai.

Kursu ievadam

 • Kā runāt, lai mani saprastu?
 • Kā klausīties, lai es varu sadzirdēt?
Kursu nodarbībās izmantotā metode - pedagoģiskais teātris ar mūziku fonā. Mūziku izvēlas, saskaņojot ar nodarbības dalībniekiem. Piemērota mūzika fonā skolēniem palīdz mācīties! Stundās parasti skolēniem jāpalīdz mūziku izvēlēties (Paši bieži nevar vienoties, ko klausīties!).

Saprašanās komunikācija - ko teikt, kā teikt, kā sadzirdēt?

Svarīgi ir veidot strukturētu runu, pie kam noteikti jāievēro argumentētas runas principi. Runa jāveido, korekti izmantjot tās sastāvdaļas. Ja runa būs strukturēta, to būs daudz vieglāk sadzirdēt un saprast. Mācīsimies un mācīsim runāt argumentēti un strukturēti!

Argumentēta runa (argumentācija)
 • Apgalvojums (tēze)
 • Pamatojums (paskaidrojums) - ar faktiem, datiem, u.tml.
 • Piemēri
 • Secinājumi ar atsauci uz apgalvojumu 
Premisa  - argumentētas runas sastāvdaļa
 • Pamatojums
 • Piemēri 
Argumentu veidi
 •  Deduktīvi argumenti - patiesi argumenti (tie ir ap 2% no visiem argumentiem).
 •  Induktīvi argumenti - var nebūt patiesi.
Izdala arī principu argumentus, kuri ir pamatā induktīvajiem argumenmtiem. Tie ir balstīti mūsu pieredzē un zināšanās. Apgalvojumu struktūrā atklājas cēloņu/seku arguments.

Jāpiebilst, ka argumentētai runai ir tieša līdzība ar argumentētu eseju, kuru mācās latviešu valodas 9.klases kursā.

Argumentu un zināšanu veidošanās mehānisms
 • Izejmateriāls (fakti, skaitļi, statistika, ...)
 • Informācija (iegaumēts izejmateriāls)
 • Zināšanas - spēja atcerēties faktus un darboties ar informāciju
 • Pieredze
Kas ir zināšanu minimums? Noteikti, ne mācību priekšmeta standartā definētais (tas ir optimums)!

Atziņa: kursu vadīšana - savu zināšanu sistematizācija!

Domāšanas procesi

Reālā pasaule ---- Rīcība/darbība
 1. solis - informācija (Dari, kā uzrakstīts - instrukcija, algoritms))
 2. solis - zināšanas (Dari, kā esi iemācījies. Atmiņa.)
 3. solis - mentālie modeļi (Dari, kā vēl nekad neesi darījis - radošums, metakognitīvā domāšana.)
Radošums - parādās atkārtoti darot, noteikti ne pirmajā reizē.
Tas, ko mēs sakām, parasti ir induktīvais arguments (tas var būt kļūdains jeb nepatiess).

Cilvēks

Fiziskais ķermenis    !     Prāts
------------------------- ! ------------------
Apziņa                      !      Emocijas

Prāts - valda pār mums, prātā ir iekļauta arī griba. Mums jāiemācās vadīt savu prātu!
Apziņa - cik esi sapratis par savu ķermeni, prātu, emocijām un kā esi to visu saklasificējis! Vai apzinos, ko runāju?
Grupas kopējā atmiņa  - kustības, emocijas, utt. (Dziedāšana korī - dziesmu vārdi)!

Kā mēs domājam?
 • Vērtējošais faktors  (Labs, slikts. Kādēļ?)
 • Kas būs ar mani (vēlme būt drošībā, rodas scenāriji)?
 • Sekas (īstermiņa, vidējā termiņa, ilgtermiņa)
 • Rīcība, reaģējot (darīju tādēļ, lai ....)
 • Vajadzīgums, nepieciešamība (šo es vēlos...). Cilvēks pasauli redz spoguļattēlā (cits cilvēks kalpo kā spogulis sevis iepazīšanai).
 • Ko es varu izdarīt, ko nevaru izdarīt?
Vēl dažas atziņas (vai aforismi)
 • Dusmas ir laba emocija!
 • Griba izvairīties no kāpēc meklēšanas.
 • ...zūdot viedoklim par kaut ko, pazūd daļa draugu...
 • Šobrīd un nākotnē: skolotājs --- režisors
 • Domāšanas process ir bezgalīgs, tam beidzoties, izbeidzas dzīvs cilvēks.
F.Sarcevičs (no pierakstiem R.Ozola  kursos)
*******

13 marts, 2016

Bezmaksas testu serviss ThatQuiz

     
      Lielisks bezmaksas testu serviss skolotāju vajadzībām! ThatQuiz piedāvā iespēju veidot bezmaksas testus ar skolēnu rezultātu uzskaiti un to apskati. Skolotājs var savā kontā veidot klases, pievienot tām skolēnus, darbiem var noteikt izpildes termiņus. Testos var iekļaut tradicinālos jautājumus (multizivēļu, Jā/Nē, esejas, sakritības tipu jautājumus) un visai atraktīvus uzdevumus, kurus veido ar speciālu slaidu izveides rīku. Slaidu rīks nodrošina iespēju veidot atraktīvus uzdevumus ar jūtīgiem punktiem ilustrācijās. Slaidos var izmantot arī tekstus, matemātiskas izteiksmes, pēdējo iespēju var lietot arī testa jautājumos. Slaidu izveides rīks nodrošina ThatQuiz unikālas iespējas - viss atkarīgs tikai no skolotāja radošuma.Veiksmīgu lietošanu!

***